Betingelser

Almindelige betingelser
Gældende fra 1. januar 2019

Ansøgning om optagelse
Sker ved at udfylde tilmeldingsformular på www.berns.dk/bliv-elev
Vi sender en skriftlig bekræftelse på optagelse eller plads på venteliste.

Gebyr
I forbindelse med optagelse betales et indmeldelsesgebyr på kr. 1000,00 pr. skoleår. Indmeldingsgebyret tilbagebetales ikke ved framelding. Pladsen på venteliste er gratis.

Ventelister
Bliver der en ledig plads sker optagelsen efter rækkefølgen på venteliste. Det koster ikke noget at stå på venteliste. Ændring af linjefag betragtes som en ny tilmelding.

Optagelsesgebyr

I maj/juni lidt over et år før skolestart opkræves kr. 3.000,00 i optagelsesgebyr. Beløbet bruges til gymnastiktøj, linjefagstøj, sangbog og en træningsoverdel.

Framelding/udeblivelse

Ved framelding før skolestart eller ved udeblivelse opkræves kr. 3.000,00 i frameldingsgebyr. Gebyret modregnes i det indbetalte optagelsesgebyr.

Betaling for opholdet/tilskud
For at nedbringe udgiften til skoleopholdet søges der statsstøtte gennem skolen. Støttens størrelse afhænger af husstandens indkomstgrundlag to år forinden skolestart.

Skolepenge
Skolepenge dækker undervisning, undervisningsmaterialer, udenlandstur, diverse andre ture samt kost og logi. Skolepengene falder i 12 rater og betales månedsvis forud senest d. 15. i hver måned. Se www.berns.dk/priser for de aktuelle priser

Skal du være en del af
Bernstorffsminde Efterskole?

Afbrydelse af skoleopholdet
Hvis en elev afbryder opholdet opkræves fire ugers skolepenge uden statsstøtte, i alt 10.900 kr.

Misligholdelse og bortvisning
Misligholdelse af skolekontrakten forekommer, hvis eleven overtræder skolens regler, undlader at efterkomme skolens påbud og anvisninger eller i øvrigt udviser en adfærd, som er uforenelig med skoleopholdet. Forekommer der grov eller gentagne misligholdelse kan skolen med omgående virkning bortvise eleven. Såfremt en bortvist elev ønsker at afslutte sine prøver på skolen betales et gebyr svarende til to ugers skolepenge.

Midlertidig afbrydelse af opholdet
I følge efterskoleloven har vi pligt til at udmelde en elev ved midlertidig afbrydelse af skoleopholdet, eksempelvis ved privat ferierejse. Da dette er forbundet med et økonomisk tab for skolen, opkræves skolepenge uden statsstøtte og taxametertilskud svarende til længden af afbrydelsen.

Ordensregler
Vi forventer at skolens regler accepteres og efterleves. I tilfælde af overtrædelse kan eleven bortvises.

Forsikring
Hvis eleven ved uheld eller med forsæt ødelægger noget af skolens inventar eller bygninger, forbeholder vi os ret til at kræve erstatning efter regning. Familiens ansvarsforsikring gælder under elevens ophold på skolen, da eleven er at beregne som hjemmeboende, mens denne er på efterskole. Skader og tab af bagage i forbinde med rejser/ekskursioner i skolens regi dækkes alene af familiens forsikring.

Bærbar computer
Eleven skal medbringe en bærbar computer/tablet til brug i undervisningen.

Kørsel
Det vil i visse situationer være hensigtsmæssigt, at en ansat kører i bus eller privatbil med elever. Eleven vil også have behov for at cykle til forskellige aktiviteter i lokalområdet. Ved ansøgning om optagelse accepterer forældre/værge dette.

Ret til ændringer forbeholdes
Bernstorffsminde Efterskole

VORES

hverdag

Berns’ historie
Genveje
Følg os
Kontakt os
Berns’ historie

Provinsens første seminarium “Bernstorffsminde” blev bygget på stedet i 1795 og virkede til 1827. 100 år senere oprettedes en friskole i en af de gamle bygninger og i 1960 tillige en efterskole. I dag er Berns kun en efterskole. Vi optager 235 elever fordelt på tre 9. klasser og otte 10. klasser

Kontakt os

Bernstorffsminde 4
5600 Faaborg
Tlf.: 62 65 12 29
info@berns.dk

2023 | BERNSTORFFSMINDE EFTERSKOLE | Cookie- og privatlivspolitik