logo

Betingelser

Almindelige betingelser
Gældende fra 1. januar 2019

Ansøgning om optagelse:
Sker ved at udfylde tilmeldingsformular på www.berns.dk
Vi sender en skriftlig bekræftelse på optagelse eller plads på venteliste.

Gebyr:
I forbindelse med optagelse betales et indmeldelsesgebyr på kr. 1000,00 pr. skoleår. Indmeldingsgebyret tilbagebetales ikke ved framelding. Pladsen på venteliste er gratis.

Ventelister:
Bliver der en ledig plads sker optagelsen efter rækkefølgen på venteliste. Det koster ikke noget at stå på venteliste. Ændring af linjefag betragtes som en ny tilmelding.

Optagelsesgebyr:
I maj/juni lidt over et år før skolestart opkræves kr. 3.000,00 i optagelsesgebyr. Beløbet bruges til gymnastiktøj, linjefagstøj, sangbog og en træningsoverdel.

Framelding/udeblivelse:
Ved framelding før skolestart eller ved udeblivelse opkræves kr. 3.000,00 i frameldingsgebyr. Gebyret modregnes i det indbetalte optagelsesgebyr.

Betaling for opholdet/tilskud:
For at nedbringe udgiften til skoleopholdet søges der statsstøtte gennem skolen. Støttens størrelse afhænger af husstandens indkomstgrundlag to år forinden skolestart.

Skolepenge:
Skolepenge dækker undervisning, undervisningsmaterialer, udenlandstur, diverse andre ture samt kost og logi. Skolepengene falder i 12 rater og betales månedsvis forud senest d. 15. i hver måned. Se www.berns.dk for de aktuelle priser

Afbrydelse af skoleopholdet:
Hvis en elev afbryder opholdet opkræves fire ugers skolepenge uden statsstøtte, i alt 10.900 kr. 

Misligholdelse og bortvisning
Misligholdelse af skolekontrakten forekommer, hvis eleven overtræder skolens regler, undlader at efterkomme skolens påbud og anvisninger eller i øvrigt udviser en adfærd, som er uforenelig med skoleopholdet.
Forekommer der grov eller gentagne misligholdelse kan skolen med omgående virkning bortvise eleven.
Såfremt en bortvist elev ønsker at afslutte sine prøver på skolen betales et gebyr svarende til to ugers skolepenge.

Midlertidig afbrydelse af opholdet:
Ifølge efterskoleloven har vi pligt til at udmelde en elev ved midlertidig afbrydelse af skoleopholdet, eksempelvis ved privat ferierejse.
Da dette er forbundet med et økonomisk tab for skolen, opkræves skolepenge uden statsstøtte og taxametertilskud svarende til længden af afbrydelsen. 

Ordensregler:
Vi forventer at skolens regler accepteres og efterleves. I tilfælde af overtrædelse kan eleven bortvises.

Forsikring:
Hvis eleven ved uheld eller med forsæt ødelægger noget af skolens inventar eller bygninger, forbeholder vi os ret til at kræve erstatning efter regning. Familiens ansvarsforsikring gælder under elevens ophold på skolen, da eleven er at beregne som hjemmeboende, mens denne er på efterskole. Skader og tab af bagage i forbinde med rejser/ekskursioner i skolens regi dækkes alene af familiens forsikring.

Bærbar computer:
Eleven skal medbringe en bærbar computer/tablet til brug i undervisningen.

Kørsel:
Det vil i visse situationer være hensigtsmæssigt, at en ansat kører i bus eller privatbil med elever. Eleven vil også have behov for at cykle til forskellige aktiviteter i lokalområdet. Ved ansøgning om optagelse accepterer forældre/værge dette.

Ret til ændringer forbeholdes

Bernstorffsminde Efterskole

Bernstorffsminde 4
5600 Faaborg
Telefon: 62651229
E-mail: info@berns.dk